הנהלת הישוב
אירוע חנוכת בית הכנסת מדרך עוז הפקה אפקט ייזום והפקהכמה טוב שנפגשנו! בנות שירות מדרך עוז תשע"גשבועות תשע"ג